TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Cải cách hành chính

Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023

Đăng ngày 17-03-2023 15:32
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 14/3/2023, UBND xã Nam Phúc Thăng ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023. Kế hoạch nhằm mục đích đưa công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả, chất lượng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát TTHC với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả; công khai, minh bạch các TTHC, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC, chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn xã, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định; đẩy nhanh tiến độ kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đẩy mạnh thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC trên địa bàn xã. Theo Kế hoạch, hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông xoay quanh các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các cấp chính quyền; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính, đồng thời chú trọng công tác truyền thông, kiểm tra về kiểm soát TTHC, chế độ thông tin báo cáo. Trong năm 2023, tập trung đẩy mạnh việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức tiến tới không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa; tăng cường hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhất là tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ công trực tuyến, qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để người dân hiểu và thực hiện. Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 của lĩnh vực phụ trách; chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời, giao Văn phòng UBND xã có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện định kỳ theo quy định./.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: